FUZIJSKA FIZIKA

Raziskave interakcij med plazmo in steno

Raziskujemo procese medsebojnih vplivov med vodikom in steno komponent, transport vodikovih izotopov in njihovo zadrževanje v materialih, ki so v stiku s plazmo.

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, Institut Jožef Stefan

  • Raziskave interakcije vodikovih izotopov s fuzijskimi materiali:
   1. Globinsko profiliranje vodikovih izotopov v materialih z ionskimi metodami (NRA, ERDA), kjer je naša največja ekspertiza slediti procesom na površini in globlje v material in-situ in v realnem času.
   2. Raziskave zadrževanja vodikovih izotopov v materialih poškodovanih z visoko energijskimi ioni (na primer samo-poškodovan volfram) – simulacija nevtronskih poškodb. Najnovejši napredek: Raziskave zadrževanja devterija v volframu, ki je bil sočasno poškodovan z W ioni in izpostavljen devteriju.
   3. Raziskave rekombinacije vodikovih atomov na površinah materialov z vibracijsko spektroskopijo vodikovih molekul ter razvoj metode za vibracijsko spektroskopijo.
   4. Modeliranje adsorpcije, desorpcije in rekombinacije vodikovih izotopov na površinah materialov.

Odsek za tehnologijo površin, Institut Jožef Stefan

  • Raziskave verjetnosti za dvo-atomsko rekombinacijo nevtralnih vodikovih, dušikovih in kisikovih atomov na površinah fuzijsko relevantnih materialov.
  • Raziskave nastanka amonijaka v plazmah mešanice H2 – N2.
  • Raziskave interakcije nevtralnih D atomov z nanosi WN.
  • Karakterizacija plazemskih virov – meritve gostote atomov s katalitičnimi sondami.
  • Analiza nečistoč v izpuhu JET-a, določanje količine amonijaka nastalega ob vpihovanju dušika.
  • Raziskave prahu v JET-u – razvoj algoritma za zaznavanje prašnih delcev na posnetkih video kamer.

Odsek za tanke plasti in površine, Institut Jožef Stefan

  • Nanašanje tankih plasti a-C:H s kovinskimi nečistočami.
  • Nanašanje tankih plasti WN.

Raziskave, diagnostika in modeliranje plazme fuzijsko relevantne plazme

Raziskave so osredotočene na izboljšave modeliranja, numeričnih simulacij in diagnostike robne plazme, pri pogojih relevantnih za fuzijske reaktorje. Naši raziskovalci sodelujejo v eksperimentalnih kampanjah na evropskih fuzijskih napravah (JET, ASDEX Upgrade, WEST, TCV).

Odsek za reaktorsko fiziko, Institut Jožef Stefan

Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za konstruiranje – LECAD, Univerza v Ljubljani

  • Napredne predstavitvene metode in modeliranje integriranih tokamakov z zunanjimi jedrnimi in mejnimi transportnimi programi.

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

  • Diagnostika plazme v fuzijskih napravah.

  Transport nevtronov v fuzijskih napravah

  Metode, razvite v okviru študij transporta nevtronov, omogočajo poglobljeno razumevanje procesov aktivacije materialov in njihove degradacije zaradi obsevanja z nevtroni.

  Odsek za reaktorsko fiziko, Institut Jožef Stefan

   • Izračuni transporta nevtronov v tokamaku JET.
   • Izračuni v podporo kalibraciji detektorjev nevtronov na tokamaku JET.